ПРО НЕОБХІДНІСТЬ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ МОДЕЛІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ

Keywords: parliamentarism, institutionalization of legal responsibility of People's Deputies, models of constitutional recognition of legal responsibility of parliamentarians, responsible representative government

Abstract

The article explores a topical issue, a research of the challenges relating to legal responsibility of Members of Parliament in the context of socially responsible government. The author considers the need for constitutional institutionalization of the responsibility of parliamentarians among the most important problems. Analyzing the coverage of this issue in the legal literature it is concluded that it is necessary to study the experience gained in different countries of constitutional and legal regulation, in particular in this area of public relations, and statutory regulation in general. On the grounds highlighting the institute of legal responsibility in contemporary literature, it is noted that today it has become clear how pressing the issue of such experience generalization, which suggests the separation of appropriate models of constitutional regulation of legal responsibility of parliamentarians, considered as an indicator of parliamentarism development, development level of theory and practice of constitutionalism, the state of development of the deter and counter system in the mechanism of power-sharing and the efficiency of responsible representative government and an indicator of democratic state-based legal regime, equality for all before the law and the reality of the phenomenon of legal responsibility of the state and parliament towards society and human. The author emphasizes that the constitutional model of legal responsibility of parliamentarians should be based on the principles of both the general theory of law and the theory of constitutional law, the need to take into account the whole hierarchy of constitutional values, and the formal logical conditionality of the model of legal responsibility of a parliamentarian and general constitutional model of state responsibility. It is argued that the differentiation at the constitutional level of responsibility of parliamentarians is determined by the specific implementation of the concept of power-sharing, the specifics of the place of parliament as the legislative power bearer in the mechanism of state power, and the analysis of the constitutional legislation of EU countries regulating the institution of legal responsibility of parliamentarians is based mainly on the joint constitutional and legal heritage of Europe.

References

Гецко В. В. Конституційно-правова відповідальність народних депутатів України та депу¬татів місцевих рад : проблеми теорії та практики : дис.. канд.. юрид. наук : 12.00.02 / В. В. Гецко ; ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Ужгород, 2015. – С. 55-56.

Шалланд Л.А. Иммунитет народных представителей. В 2-х тт. – Т. 1: Часть историческая / Л.А. Шалланд. – Юрьев: Тип. К. Маттисена, 1911. – С. 271.

Мокій А. І. Щурко У. В. Духовні чинники соціально-економічного розвитку в умовах викли¬ків глобалізації. Вісник Донецького національного університету, Серія В: Економіка і право. 2011. Спецвип. Т. 1. URL : http://www.stattionline.org.ua/ekonom/64/8951-duxovni-chinniki-socialno-ekonomichnogo-rozvitku-v-umovax-viklikiv-globalizaci%D1%97.html/

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року // Офі¬ційний вісник України від 16.04.1998. – 1998 р., № 13, / № 32 від 23.08.2006 /, стор. 270.

Прокопович Г. А. Теоретическая модель юридической ответственности в публичном и част¬ном праве : дисс. ... докт. юрид. наук : 12.00.01 / Г. А. Прокопович; С.-Петерб. юрид. ин-т. – Санкт-Петербург, 2010. – 449 с.

Чепус А. В. Теория позитивной юридической ответственности органов исполнительной власти : автореф. дисс. … докт. юрид. наук : 12.00.02 / А. В. Чепус ; Российская академия народного хо¬зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – М., 2016. – С. 40, 42.

Хабриева Т. Я. Теория современной конституции : монография / Т. Я. Хабриева, В. Е. Чир¬кин. – М. : НОРМА, 2005. – С. 17.

Бакумов А. С. Конституционная модель юридической отвественности государства в совре¬мен¬ной Украине : концептуальные основания / А. С. Бакумов // Право и закон : междунар. науч.-практ. журн. – 2018. – № 2. – С. 23-41.

Овчаренко О. М. Юридична відповідальність судді: питання теорії і практики : дис.. докт. юрид. наук : 12.00.10 / О. М. Овчаренко ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса, 2018. – С. 54.

Котковский Л. Э. Юридическая ответственность субъектов публичного права : дисс. … канд.. юрид. наук : 12.00.01 / Л. Э. Котковский ; Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. – Калининград, 2018. – С. 139.

Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини четвертої статті 26, частини третьої статті 31, частини другої статті 39 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (справа про стаж для зайняття посади судді в апеляційних, вищих спеціалізованих судах та Верховному Суді України) від 5 квітня 2011 року N 3-рп/2011 // Вісник Конституційного Суду України від 2011. – 2011 р., № 3, стор. 6.

Рішення Конституційного Суду України Про офіційне тлумачення статей 58, 78, 79, 81 Конституції України та статей 243-21, 243-22,243-25 Цивільного процесуального кодексу України (у справі щодо несумісності депутатського мандата) від 13 травня 1997 року № 1-зп // Офіційний вісник України від 1997. – 1997 р., № 20, стор. 117, код акта 755/1997.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частин першої, третьої статті 80 Конституції України, частини першої статті 26, частин першої, другої, третьої статті 27 Закону України "Про статус народного депутата України" та за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 80 Конституції України стосовно затримання народного депутата України (справа про гарантії депутатської недоторканності) від 26 червня 2003 року N 12-рп/2003 // Урядовий кур'єр від 16.07.2003. – № 129.

Сопільник Л. І., Новікова В. В. До питання класифікації заходів адміністративного примусу / Л. І. Сопільник, В. В. Новіков // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2009. – Вип. 3. – С. 152–158.

Published
2020-03-30
How to Cite
Костицька, І. (2020). ПРО НЕОБХІДНІСТЬ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ МОДЕЛІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 24, 132-139. Retrieved from https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/249