ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУДДІ»

Keywords: judicial power, judge, competence of a judge, components of competence, definition of competence

Abstract

Ensuring the quality and effective functioning of the justice system in Ukraine directly depends on a correct interpretation of the concept of "competence of a judge". When selecting and improving the skills of judges only on the basis of deep theoretical knowledge and research results in this area it is possible to form specific recommendations for improving organizational and legal mechanisms to ensure proper competence as a condition of independence of judges and effective administration of justice. justice and public confidence in the judiciary.

The article carries out a theoretical and legal study of the concept of "judge's competence". The existence of different approaches to the interpretation of the concept of competence is emphasized. The existing definitions are analyzed, the structure of this concept is revealed and the main components are characterized. Taking into account the key provisions that characterize the concept of a judge's competence, a new definition is proposed.

According to the results of the study it was found that:

  • the concept of competence of a judge is in the main features close to the general interdisciplinary concept of competence, but has significant differences associated with the presence of strict legal regulations of individual components;
  • while for other professions the definition of the concept of competence and the importance of its individual structural elements is determined mostly individually, taking into account the specifics of the entities and can be assessed subjectively, the assessment of judges' competence requires a unified approach and efficiency, which is a guarantee of compliance with the principle of unity of the status of judges;
  • the definition of the concept of «judge's competence» is detailed through its special properties and key components and allows to justify future changes in the system of selection, training and career advancement of a judge.

References

Про судоустрій і статус суддів: Закон України № 1402-VIII від 02.06.2016. Редакція 07.11.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (дата доступу 12.11.2019).

Положення «Про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповід¬ності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення»: затверджено Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 03.11.2016 № 143/зп-16 (у редакції рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 13.02.2018 № 20/зп-18). URL: https://vkksu.gov.ua/ua/ociniuwannia-suddiw/dokumienti/poloziennia-pro-poriadok-ta-mietodologiiu-kwalifikacijnogo-ociniuwannia-pokazniki-widpowidnosti-kritieriiam-kwalifikacijnogo-ociniuwannia-ta-zasobi-ich-wstanowliennia1/ (дата доступу 15.11.2019).

Городовенко В.В. Проблеми незалежності судової влади: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / В.В. Городовенко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 2006. – 20 с.

Луцький Р. П. Позитивно-правові засади відбору, призначення та кар’єрного росту судді як прогресивний елемент забезпечення "якості правосуддя" в Україні / Р. П. Луцький // Альманах права. – 2016. – Вип. 7. – С. 329-332.

Прокопенко Б. О. Конституційно-правові особливості добору кандидатів на посаду судді в аспекті забезпечення прав і свобод людини і громадянина / Б. О. Прокопенко // Вісн. КС України. – 2014. – № 1. – С. 95–104.

Запорожець І. Г. Правові основи трудової діяльністі суддів та особливості її виникнення / І. Г. Запорожець // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2012. – № 25. – С. 121-128.

Ірхін Ю. Психологічні засади професійного відбору суддів України / Ю. Ірхін // Слово Національної школи суддів України. – 2014. – № 1. – С. 29-37.

Мельничук Н. Ю. Методологічні аспекти дослідження поліфункціональних категорій /

Н. Ю. Мель¬ничук // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2014. – № 12. – С. 9-13.

Катаєва Е. В. Теоретичні засади розвитку професійної компетентності суддів адміністра¬тивних судів / Е. В. Катаєва. // Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер. : Право. – 2014. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Choasp_2014_2_17

Лейко С. В. Поняття "компетенція" та "компетентність": теоретичний аналіз / С. В. Лейко // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2013. – Вип. 4. – С. 128-135.

Івашкевич І. В. Специфіка професійної діяльності юриста та структура його професійної компетентності / І. В. Івашкевич // Психологія: реальність і перспективи. – 2016. – Вип. 7. – С. 80-83.

Черновський О. К. Шляхи вдосконалення професійно-психологічного відбору суддівсь¬ких кадрів / О. К. Черновський // Наше право. – 2013. – № 9. – С. 191-195

Званчук А. В. Професійність і компетентність у правовій сфері: поняття та співвідно-шен¬ня / А. В. Званчук // Актуальні проблеми держави і права. – 2010. – Вип. 56. – С. 73-79.

Охріменко С. С. Професійна компетентність слідчого щодо призначення судово-психоло¬гіч¬них експертиз при розслідуванні кримінальних правопорушень / С. С. Охріменко // Криміна¬лістичний вісник. – 2016. – № 1. – С. 90-96.

Луцький Р. П. Позитивно-правові засади відбору, призначення та кар’єрного росту судді як прогресивний елемент забезпечення "якості правосуддя" в Україні / Р. П. Луцький // Альманах права. – 2016. – Вип. 7. – С. 329-332.

Меліхова Ю. А. Морально-професійна культура судді / Ю. А. Меліхова // Вісник Націо¬наль¬ного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків, 2014. – № 4. – С. 130-139.

Матієнко О. С. Категорія "компетентність” та її смислове навантаження / О. С. Матієнко // Наукові записки [Вінницького національного аграрного університету]. Сер. : Соціально-гуманітарні науки. – 2013. – Вип. 2. – С. 118-126.

Марцинкевич А. М. Концептуальний підхід до розробки методики професійно-психоло¬гічного відбору кандидатів на посади суддів в Україні / А. М. Марцинкевич // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2012. – Вип. 9. – С. 67-73.

Ротань В. Основна складова професійних знань судді. Вісник ВККСУ. 2012. №3. С. 31–34.

Куйбіда Р., Сироїд О.Посібник із написання судових рішень. – К.: «Дрім Арт», 2013. – 224 с.

Величко О. І. Позитивний імідж судової влади України та його структурні елементи /

О. І. Величко // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2013. – № 26. – С. 210-218.

Зошій І. В. Професіоналізм та професійна компетентність юристів як об’єкт наукових досліджень / І. В. Зошій // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психоло¬гічні науки. – 2015. – Вип. 5. – С. 101-105

Шпенов Д. Ю. Шляхи підвищення рівня кваліфікації та компетентності суддів в Україні / Д. Ю. Шпенов // Форум права. – 2017. – № 1. – С. 205–211.

Рудик П.А. Конституційно-правова адаптація положень статусу суддів судів загальної юрисдикції України до міжнародних і європейських стандартів на сучасному етапі / П. А. Рудик // Часопис Київського університету права. – 2019. – № 1. – С. 76-81

Сопільник Р. Л. Вимоги до суддів у законодавстві про судовий устрій та статус суддів у Німеччині / Р. Л. Сопільник // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2013. – Вип. 1. – С. 474-485.

Published
2020-03-30
How to Cite
Мартинюк, В. (2020). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУДДІ». Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 24, 150-156. Retrieved from https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/252