ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ОБЛАСТЕЙ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

  • С. М. Лихолат НУ "Львівська політехніка"
  • Т. Г. Васильців ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» https://orcid.org/0000-0002-2889-6924
  • В. Я. Бідак ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» https://orcid.org/0000-0003-0392-6901
Keywords: migration processes, migration activity of the population, risk-taking, migration risks, socio-economic development, region, socio-economic consequences of migration

Abstract

The article is based on a comparative description of some indicators of economic and social development of the Carpathian region of Ukraine, data from the State Migration Service of Ukraine, as well as expert assessments of a sample of sociological surveys conducted in Lviv, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Zakarpattia regions. Activity of the population, gives an analytical description and assessment of the impact of migration determinants on the socio-demographic development of the region.

The main trends, specifics and features of migration activity of the population, demographic and socio-economic consequences of migration are identified.

The results of the study showed that the critical negative consequences of the development of migration activity of the population of the Carpathian region of Ukraine at the present stage of development were: asymmetry of development of border areas; growth of professional and qualification imbalances in the domestic labor market, in particular through the reduction of training and, consequently, the supply of skilled workers; loss of the stratum of the most creative people of young working age; further institutionalization of migration networks and systems that promote the implementation of migration intentions of the population, reducing the demand for social services, especially educational, narrowing the opportunities for quality organization of the educational process in conditions of external competition.

The risks and threats of high migration activity of the population are emphasized. The necessity of developing new priorities for regulating migration processes in the Carpathian region is substantiated.

It is proved that in order to prevent, minimize and eliminate risky migration challenges, as well as increase the effectiveness of regional migration policy, it is necessary to implement tools within organizational, economic and institutional mechanisms, the most important of which are: development of regional migration policy programming; improving the organizational system for regulating migration processes; introduction of monitoring and information-analytical support of migration management; intensification of activities related to the preparation and implementation of joint interstate, educational, research and business projects; stimulating economic activity of the population in the Carpathian region of Ukraine; improving the institutional infrastructure for regulating migration processes.

References

Лібанова Е. М. (ред.), Горбулін В. П., Пирожков С. І. та ін. Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь). К.: НАН України, 2015. 363 с. Режим доступу: http://www.idss.org.ua/monografii/2016_dopov_Donbas.pdf

Збройний конфлікт на Донбасі: оцінки, пропозиції, сценарії подолання // Сайт «Нова Україна» Інституту стратегічних досліджень. 2014. Режим доступу: http://newukraineinstitute.org/new/417

Формування середовища освітньої міграції населення Карпатського регіону: підхід до оцінювання: методичні рекомендації / Л. К. Семів, У. Я. Садова, В. Я. Бідак; ДУ “Інститут регіо¬наль¬них досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”; [наук. ред. Т. Г. Васильців]. Львів, 2019. 31 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190038.pdf

Оцінювання середовища міграційної активності населення: метод. рек. / [Т. Г. Васильців, О. О. Левицька, О. П. Мульска]; ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". Львів, 2019.

Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України: монографія / ред.: Т. Г. Васильців. Львів: Ліга-Прес, 2016. 596 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20160803.pdf

Статистичний збірник «Регіони України» 2019. Частина 1. Державна служба статистики України. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_ru1ch2019.pdf

Головне управління статистики у Закарпатській області. URL: http://www.uz.ukrstat.gov.ua; Головне управління статистики в Івано-Франківській області. URL: http://www.ifstat.gov.ua; Головне управління статистики у Львівській області. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua; Головне управління статистики у Чернівецькій області. URL: http://www.cv.ukrstat.gov.ua.

Інформація про обсяги переказів фізичних осіб у іноземній валюті у 2018 році. URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7693080.

Про Концепцію державної міграційної політики. Указ Президента України № 622/2011 від 30 травня 2011 р.

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Стратегічні пріоритети конвергенції соціальної безпеки України та ЄС. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 14-19. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.019_u.php

Бідак В. Я. Методологічні засади ідентифікації міграційних ризиків у фокусі конфліктної ситуації в Україні / В. Я. Бідак // Регіональна економіка. – 2018. – № 3. – С. 54-61. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2018_3_9

Бідак В. Я. Моніторинг наслідків вимушеної міграції в контексті підвищеної ризико-генності суспільства. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 88-94. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.094_u.php

Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 482-р від 12 липня 2017 р.

Про затвердження Плану заходів на 2018-2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 602-р від 29 серпня 2018 р.

Published
2020-06-29
How to Cite
Лихолат, С. М., Васильців, Т. Г., & Бідак, В. Я. (2020). ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ОБЛАСТЕЙ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 25, 62-70. Retrieved from https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/267