КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

  • М.М. Коваль НУ "Львівська політехніка"
  • І.І. Цилюрик НУ "Львівська політехніка"
  • О.В. Зеленюх НУ "Львівська політехніка"
Keywords: constitutional complaint, rights and freedoms of citizens, legislation of foreign countries, mechanisms for improving the constitutional complaint

Abstract

Based on scientific research and the views of scientists, based on the sources and literature used, the essence of the institution of constitutional complaint as a guarantee of human and civil rights and freedoms in Ukraine is analyzed. The historical preconditions for the emergence of the institute of constitutional complaint in Ukraine have been determined. The comparative-historical analysis of the Ukrainian legislation in the field of the constitutional complaint and the legislation of foreign countries is carried out. Mechanisms for improving the constitutional complaint in Ukraine are proposed.

Since Ukraine has declared itself as a legal and social state, which in its activities is guided by the principles of justice, legality, democracy, natural and positive rights and freedoms of man and citizen, an integral part of such a state is the direct creation of judicial protection and legal guarantee. It is determined that the special influence on the development of the current stage of constitutional regulation and judicial reforms in general is carried out on the basis of studying the experience of the bodies.

Judicial reform in 2015, which also included changes in the field of constitutional justice, is aimed at creating effective guarantees for the protection of individual rights and freedoms, and its main achievement was the introduction of the institution of constitutional complaint in the national legal system. As an important procedural guarantee of the rights and freedoms of individuals, a constitutional complaint serves both as a means of protecting the public interest and the constitutional order in general.

References

Пирогов В. С. та Щебетун І. С. Конституційна скарга та її місце у механізмі захисту прав і свобод людини / В.С.Пирогов, І.С. Щебетун // Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. URL: http://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/view/5460.

Совгиря О. Конституційна скарга як спосіб захисту конституційних прав та свобод осіб у податкових правовідносинах / О.Совгиря // Право України, 2018. № 12. С.148-163.

Закон України «Про Конституційний Суд України». Відомості Верховної Ради. 2017. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2136-19.

Черняк Є. Новели українського законодавства щодо конституційної скарги / Є.Черняк // Вісник Конституційного Суду. 2017. № 6 С. 75-84.

Острогляд О.В. Конституційнв скарга як засіб комунікації громадян і держави та спосіб вдосконалення кримінально-правового регулювання /О.В. Острогляд // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Серія Право. 2017. №4 С.165-169.

Гультай М. М. Особливості функціонування інституту конституційної скарги у Федера¬тивній Республіці Німеччина. URL: http://veche.kiev.ua/journal/2695

Остапенко В. В.Конституційна скарга у механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР). 1918. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002300-18.

Кампо В.М.Деякі проблеми розвитку конституційної юстиції в Україні. В.М. Кампо // Право України. 2010. №6. С.60–69.

Гультай М. М. Інститут конституційної скарги в конституціях європейських держав. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/02-2012.pdf

Лотоцька М.І. Інститут Конституційної скарги в Німеччині та можливість його запровадження в Україні. Наука та практика сучасної юриспруденції М.І. Лотоцька // Матеріали Всеукраїнськоїнауково -практичної конференції. Харків, 2016. С.187–188.

Конституційне законодавство зарубіжних країн: хрестоматія: навч.посіб./ Упоряд. В.О. Ріяка, К.О. Закоморна. К.: Юрінком Інтер, 2007. 384 с.

Айріян К. Конституційна скарга як засіб правового захисту: досвід зарубіжних країн. URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1167.

Шаповалова К.Г. Конституційна скарга у механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I

Published
2020-06-29
How to Cite
Коваль, М., Цилюрик, І., & Зеленюх, О. (2020). КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 25, 156-161. Retrieved from https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/281