ОКРЕМІ ЗАСАДНИЧІ КАТЕГОРІІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ТРАКТУВАННЯ

Abstract

The purpose of the article is to explore and generalize existing scientific views on such fundamental categories of science of information law as «information sphere», «information space» and «information environment», to determine their essence and identity, interconnection and relationship, and to formulate their concept. The relevance of further clarification of the essence of various concepts used in information law is beyond doubt, because their adequate understanding contributes to the harmonization of information relations, normalizes information activities and ensures its proper legal regulation, creates the basis for the formation of high-quality information legislation, regulates constantly arising technical and technological situations in the regulatory field and the like. Based on the results of the study, conclusions were drawn and interpretations of such terms were proposed:
1) information space is a part of the information sphere, limited by the material and non-material territory of distribution, the center of which is a set of subjects carrying out information activities, and its components are information and information relations, information science and information culture, information activities and information infrastructure, information law and information legislation; 2) the information sphere is a part of the noosphere, which is characterized by information belonging and a plurality of internal nature, determines its autonomy among other spheres of society, but ensures their constant interconnection in the implementation of its functional essence, 3) the information environment is a part of the information space, characterized by a minimum territory distribution and a limited number of subjects of information activities, and is also conditioned by a kind of information microclimate, including a set of methods, techniques, activities and conditions for the direct implementation of information activities.

References

Арістова І. В. Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2002. 39 с.

Архипова Є. О. Інформаційна безпека: соціально-філософський вимір: автореф. дис. … канд. філософ. наук: 09.00.03. Київ, 2012. 21 с.

Баранов О. А. Інформаційне право України: стан, проблеми, перспективи. Київ: Видавничий дім «СофтПрес», 2005. 316 с.

Березовська І. Р. Адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2012. 239 с.

Бурило Ю. П. Організаційно-правові питання державного управління в інформаційній сфері: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2008. 18 с.

Василюк В. Я., Климчук С. О. Інформаційна безпека держави: курс лекцій. Київ: КНТ, Видавничий дім «Скіф», 2008. 136 с.

Гладенко О. М. Міжнародно-правове співробітництво України з Європейським Союзом у сфері спільної зовнішньої політики та політичної безпеки: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. Одеса, 2010. 21 с.

Горбулін В. П., Биченок М. М. Проблеми захисту інформаційного простору України: монографія. Київ: Інтертехнологія, 2009. 136 с.

Гурковський В. І. Організаційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки: дис. … канд. юрид. наук: 25.00.02. Київ, 2004. 225 с.

Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності : навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 315 с.

Залєвська І. І. Принципи державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки // Вісник ДАКККіМ. 2011. № 1. С. 199–202.

Коваль З. В. Політико-правові механізми державного управління інформаційно-психологічною безпекою України: дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Одеса, 2011. 256 с.

Конах В. К. Забезпечення інформаційної безпеки держави як складової системи національної безпеки (приклад США): дис. ... канд. політ. наук: 21.01.01. Київ, 2005. 171 с.

Кормич Б. А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України: монографія. Одеса: Юридична література, 2003. 472 с.

Красіков Д. О. Правове забезпечення інформаційної безпеки в діяльності органів внутрішніх справ України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2012. 220 с.

Ліпкан В. А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки: монографія. Київ: «Текст», 2003. 600 с.

Логінов О. В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2005. 20 с.

Максименко Ю. Є. Теоретико-правові засади забезпечення інформаційної безпеки України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2007. 186 с.

Марущак А. І. Інформаційна безпека як об’єкт дослідження правової науки // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. матер. наук.-прак. конф. (м. Київ, 17.03.2010 р.). Київ: Наук. вид. відділ НА СБ України, 2010. С. 36−41.

Панченко В. М. Гуманітарна та технологічна складові у визначенні поняття «інфор-маційна безпека» // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. матер. наук.-прак. конф. (м. Київ, 17.03.2010 р.). Київ: Наук. вид. відділ НА СБ України, 2010. С. 205−206.

Панченко В. М. Структурно-функціональний аналіз загальнодержавної системи забезпечення інформаційної безпеки // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави: наук.-практ. журн. 2009. № 1 (1). С. 48−51.

Полевий В. І. Система забезпечення інформаційної безпеки України в контексті системності інформаційних загроз // Наук. вісн. НА СБ України. 2006. №24. С. 153−162.

Сідак В. С., Артемов В. Ю. Забезпечення інформаційної безпеки в країнах НАТО та ЄС: навч. посіб. Київ: КНТ, 2007. 160 с.

Субіна Т. В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки в органах Державної податкової служби України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2010. 22 с.

Тихомиров О. О. Забезпечення інформаційної безпеки як функція сучасної держави: монографія / заг. ред. Р. А. Калюжний. Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. 196 с.

Триняк В. Ю. Інформаційна безпека як соціокультурний феномен (соціально-філософсь¬кий аналіз): автореф. дис. … канд. філософ. наук: 09.00.03. Д., 2009. 19 с.

Харченко Л. С., Ліпкан В. А., Логінов О. В. Інформаційна безпека України: глосарій / заг. ред. Р. А. Калюжний. Київ: «Текст», 2004. 134 с.

Цимбалюк В. С. Інформаційне право (основи теорії і практики): монографія. Київ: «Осві¬та України», 2010. 388 с.

Логінов О. В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади: автореф. дис. … юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2005. 23 с.

Про інформацію: Закон України в редакції від 13 січня 2011 р. № 2938-VІ з наступними змінами та доповненнями: [електорнний ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Філософія: навч. посібник / за ред. І. Ф. Надольного. К.: Вікар, 2005. 455 с.

Яременко О. І. Правовий статус Кабінета Міністрів України як суб’єкта державного управління інформаційною сферою // Інформація і право. 2015. №2(14). С. 13−19.

Семиноженко В. П. «Інформаційна хвиля» суспільного розвитку: глобальні виклики і національні перспективи. URL: http://www.semynozhenko.net/documents/14/

Баранов О. А. Теоретико-методологічні основи правового забезпечення інформаційної сфери України: автореф. дис. … доктора юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2015. 40 с.

Буньківська О. В. Інформаційний простір: соціокультурна сутність, стан та проблеми функціонування в Ураїні: автореф. дис. … кандидата культурології: 26.00.01. Київ, 2009. 22 с.

Біловус Л. І. Український інформаційний простір: сьогодення та перспективи // Український інформаційний простір: науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин КНУКІМ / гол. ред. М. С. Тимошик. Число 1. У 2-х ч. Ч. 1. Київ, 2013. С. 188−191.

Селезньова О. М. Теоретико-методологічне трактування окремих засадничих категорій інформаційного права // Міжнародна науково-практична конференція ІТ-право: проблеми та перспективи розвитку (Львів, 18 листопада 2019 р.). URL: http://aphd.ua/publication-164/

Published
2020-12-23
How to Cite
Малашко, О. (2020). ОКРЕМІ ЗАСАДНИЧІ КАТЕГОРІІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ТРАКТУВАННЯ. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 25, 187-192. Retrieved from https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/286