ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ГАРАНТІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРОКУРАТУРИ

Keywords: prosecution, independence of prosecution, judicial reform, guarantee system.

Abstract

The article outlines the modern system of guarantees of the independence of the prosecution. The legal, organizational aspects of the independence of the prosecution are considered. It is proved that the independence of prosecutors must be ensured both in relation to internal and external factors. It is proposed to widen the elemental content of the concept of «system of guarantees of the independence of the prosecution » by incorporating «the professional-competence component of the independence of the prosecution».

References

Добровольський Д.М. Незалежність як засада організації та діяльності органів прокуратури: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2017. – 24 с.

Колєснік Т. Є. Незалежність як основний принцип діяльності прокуратури в Україні: адміністративно-правовий аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2014. Вип. 29(2). С. 79–82.

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.06.2016 р. № 1401-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1401-19/paran161#n161 (дата звернення: 12.10.2017).

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 30.09.2016. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 12.10.2017).

Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII Дата оновлення: 05.10.2016. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 (дата звернення: 12.10.2017).

Маслова О. Прокурорське самоврядування як гарантія незалежності прокурора. Вісник Національної академії прокуратури України. 2016. № 3. С. 12–19.

Published
2018-07-21
How to Cite
Сопільник, Л. І. (2018). ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ГАРАНТІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРОКУРАТУРИ. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 18, 65-67. Retrieved from https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/37