МІСЦЕ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Keywords: social responsibility, management, social responsibility management, management system, company image.

Abstract

The article reveals the essence of the issues of social responsibility in the modern management of Ukrainian enterprises. It has been proved that despite the existence of scientific-theoretical and practical prerequisites, the expediency of distinguishing a variety of management activities, social responsibility management is still not substantiated. The justification of the appropriateness of distinguishing the management of social responsibility is based on the provisions of international standards of corporate social responsibility and on the basis of statistical data analysis.

The content of corporate social responsibility today remains a controversial issue. Social responsibility in connection with its importance in the long-term dimension relates to the sphere of strategic management of enterprises.

It has been proved that internal elements of social responsibility are well controlled but external weakly controlled and predictable. This applies in particular to the problem of child labor analyzed from the point of view of the interaction between enterprises.

Separation of social responsibility management will expand the list of managerial specialties and create, where possible, the positions of the social responsibility manager at the enterprises. Implementation of social responsibility practices should be expanded not only to large enterprises, but also to the segment of small and medium enterprises.

The overall increase in social responsibility across all sectors in the context of cooperation between business and the state, local governments will increase the overall level of social security of citizens, as well as the business climate in the country, which will facilitate the attraction of international investment.

References

Чала Ю. В. Соціальна відповідальність підприємств як основа інноваційного розвитку сучасної економіки / Ю. В. Чала // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2014. – Вип. 40. – С. 275-285

Брич В. Я. Соціальна відповідальність вітчизняних підприємств / В. Я. Брич, І. І. смачило // Технологический аудит и резервы производства. – 2014. – № 5(2). – С. 36-39

Лазоренко Л. В. Корпоративна соціальна відповідальність як інноваційна стратегія бізнесу / Л. В. Лазоренко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер. : Економіка і менеджмент. – 2013. – № 1. – С. 89-96

Селіверстова Л. С. Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності / Л. С. Се¬ліверстова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 309-314

Стойка В. О. Соціальна відповідальність бізнесу – важлива складова агропродовольчого ринку / В. О. Стойка // Економіка харчової промисловості. – 2014. – № 4. – С. 79-84

Георгіаді Н. Г. Організаційна структура управління як складова системи менеджменту підприємства / Н. Г. Георгіаді, Р. Б. Вільгуцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – № 748. – С. 33-40

Орловська О. В. Формування та становлення системи менеджменту в Україні / О. В. Орловська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3. – С. 180-186.

Мошек Г. Є. Підходи до розробки проектів систем менеджменту торговельних підприємств в умовах організаційних змін / Г. Є. Мошек, Ю. В. Поканевич // Економічний вісник університету. – 2013. – Вип. 20(1). – С. 69-73

Лук’яненко В. Упровадження інтегрованих систем менеджменту на підприємствах України / В. Лук’яненко, І. Галич, О. Жиліна // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2012. – № 1. – С. 58-61.

Соціальна відповідальність (SA8000): Міжнародний стандарт від 01.10.2007. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0015697-07

"Зелена мода": Покупці стають уважнішими. Deutsche Welle. URL: https://goo.gl/nw68pG

Національне обстеження дитячої праці в Україні 2014–2015 / Міжнародна організація праці; Український центр соціальних реформ; Державна служба статистики України. Київ – 2017. 203 с.

Зайняте населення за видами економічної діяльності у 2012-2017 роках (КВЕД-2010). URL:http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/rp/zn_ed/zn_ed_u/zn_ed_2013_u.htm

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2017 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/gdn/Vrch_ed/vrch_ed_u.zip

Звіт Групи СКМ про прогрес у запровадженні принципів Глобального Договору ООН в 2006 році. URL: http://www.scm.com.ua/m/documents/SCM_CSRProgressReport_2006_ukr.pdf

Соціальний звіт компанії «Оболонь» (2009 р.). URL: http://obolon.ua/corporate-responsibility/download/13/1

Звіт про соціальну відповідальність "Монделіс Україна". 2014. URL: https://ua.mondelezinternational.com/~/media/MondelezCorporate/ua/uploads/Doc-files/2014/3/Mondelez_Ukraine_Impact_Report_July_2014

Практики КСВ в Україні 2017 / Під ред. Саприкіної М.; Центр «Розвиток КСВ». – К.: 2018. – 88 с.

Published
2018-12-12
How to Cite
Євстахевич, А. Л. (2018). МІСЦЕ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 19, 58-63. Retrieved from https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/49