АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ

Keywords: innovations, innovative infrastructure, regions, technoparks, technopolises, business incubators, innovation centers, development.

Abstract

In the article, on the basis of the analysis of scientific developments of leading domestic scientists, the problems of implementation of advanced technologies, production resources, financial resources by modern domestic enterprises as the basis of the functioning and development of innovative infrastructure of the regions of Ukraine are investigated, the problems and prospects of improvement of the system of state management of innovative development on the basis of adaptation of the experience of developed economic systems of the world are investigated.

It is proved that technoparks are mainly focused on research in the field of high technologies for large enterprises, the innovative activities of small and medium-sized enterprises are supported mainly by business incubators and innovation centers.

It is established that in some regions of Ukraine there are no infrastructure elements to support innovative entrepreneurship, which in turn hinders the adaptation of enterprises in these regions to the world economic system.

Determined that the venture business in Ukraine is at an early stage, but has some prospects of growth in the role of a catalyst for the further development of innovative small business, of particular importance to the implementation of such organizational forms of regional innovation development, as the clusters that will help to overcome the isolation and fragmentation of small and medium enterprises, and to increase the efficiency of investments in innovative projects. The increase in the volume of spending on science makes it possible to go directly to the cognitive function, then – to the economic function – ensuring the economic development of the country through the active use of scientific and innovative potential in the long term.

References

Барбарова Е. Текущеесостояниеотрасли прямого и венчурного инвестирования в Украине / Е. Барбарова // Финансовый директор. – 2005. – № 1. – С. 68.

Бутко М. Інноваційні імперативи регіонального розвитку в Україні / М. Бутко // Економіст. – 2006. – № 7. – С. 26-29.

Варналій З. Регіональна інноваційна політика України: проблеми та стратегічні пріоритети / З. Варналій // Економіст. – 2007. – № 9. – С. 36-39.

Жилінська О. І. Розвиток інноваційної інфраструктури / О. І. Жилінська, Д. В. Чеберкус // Фінанси України . – 2005. – № 7. – С. 57-67.

Забарная Э.Современныеорганизационныеформыинновационнойдеятельности / Э. Забарная // Економіст. – 2004. – № 6. – С. 63-65.

Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвести- ційні фонди)» // Відомості Верховної Ради. 2001. – № 21. – С. 103.

Любімов В. І. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових підприємств / В. І. Любімов // Економіка та держава. – 2006. –№ 4. – С. 26-28.

Майорова І. М. Кластерний підхід як технологія управління регіональним економічним розвитком на прикладі України / І. М. Майорова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. научных трудов. –2006. – С. 939-945.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. зб. – Держкомстат. – К., 2005. – 360 с.

Паламарчук Г. Трансформация организационных структур в экономике Украины / Г. Паламарчук, А. Паламарчук // Экономика Украины. – 2005. – № 12. – С. 40-46.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок затвердження та реєстрації інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони «Яворів» №982 від 1999.06.07.

Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України, № 2673-XII від 13.10.1992 p., ВВР, 1992, № 50 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2673-12. – Назва з екрану.

Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. № 40 (08.10.99). ст.363.

Солоха Д.В. Формирование и реализация инновационного потенциала вусловиях устойчивого развития промышленного региона. Монография / Д.В. Солоха. – Донецк.: СПД Куприянов В.С., 2010. – 612 с.

Табенська Ю. В. Фінансування венчурного бізнесу в Україні / Ю. В. Табенська // Матеріали Міжнародної конференції «Розвиток наукових досліджень ’2005». – 2005. – С. 111-113.

Терон І. Диференціація інноваційного простору і формування стратегій регіонального розвитку / І. Терон // Економіст. – 2007. № 9. – С. 48-51.

Туболець І. І. Інтенсивність інноваційних процесів у народному господарстві / І. І. Туболець // Економіка та держава. – 2006. – № 5. – С. 71-73.

Управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів в перехідній економіці України: монографія / [Матросова Л. В., Овєчкина О. А., Іванова К. В., Солоха Д. В.]. – Донецьк: Донбасс, 2009. – 485 с.

Федулова Л. І. Корпоративні структури в інноваційній діяльності: світовий досвід та можливості для України / Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2004. – № 4. – С. 9-26.

Федулова Л. Управління інноваційним розвитком регіону / Л. Федулова // Регіональна економіка. – 2005. – № 2. – С. 37-47.

Цыгичко А. Н. Новый механізм формирования эффективности / А. Н. Цыгичко. – М.: Экономика, 1990. – 192 с.

Шарко М. Модель формирования национальной инновационной системы Украины / М. Шарко // ЭкономикаУкраины. – 2005. – № 8. – С. 4-14.

Шелегеда Б. Г. Системный подход к управлению экономическим потенціалом региона / Б. Г. Шелегеда, И. В. Рябовол, М. В. Савченко // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – 2002. – Вип. 143. – С. 3-11.

Published
2018-12-12
How to Cite
Солоха, Д. В., & Бєлякова, О. В. (2018). АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 19, 110-118. Retrieved from https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/58