ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРІШЕННЯ КАДРОВИХ ПИТАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ

Keywords: legal support; administrative court; personnel issues; international standards.

Abstract

The increase of legal norms regarding the requirements in the process of qualification of judges and the change of approaches to the formation of its judicial staff largely determines the effectiveness of the activity of administrative courts. That is why the problem of providing these courts with professional, highly qualified judges, meeting the requirements of modern justice, is extremely relevant.

The purpose of the scientific article is to study the peculiarities of legal provision of personnel issues in the activity of administrative courts.

One of the basic elements of ensuring a proper and impartial examination of a case in any court of jurisdiction is personnel. The increase of legal norms regarding the requirements in the process of qualification of judges and the change of approaches to the formation of its judicial staff largely determines the effectiveness of the activity of administrative courts. That is why the problem of providing these courts with professional, highly qualified judges, meeting the requirements of modern justice, is extremely relevant.

It was clarified that one of the basic elements of ensuring proper and impartial consideration of the case in the courts of any jurisdiction is the legal norms of their staffing. Increasing the requirements for the qualification of judges and changing approaches to the formation of its judicial staff on the basis of improved legal rules of administrative legal proceedings will be able to determine to a large extent the effectiveness of administrative courts.

It is substantiated that the system of personnel policy management and efficiency of administrative courts work should be based on objective, qualitative and quantitative indicators. Work on the improvement of the rules and order of appointments, transfers to other positions (to other courts) and appointments to higher positions should be based on a well-considered personnel policy and advanced methods, the development of proposals for appropriate changes to the legislation and regulated by it legal rules of administrative proceeding.

References

Комаров В.В. Сучасні аспекти модернізації вищої юридичної освіти / В.В. Комаров // Право України. – 2009. – № 1. – С. 9-15.

Вісник Державної судової адміністрації України. – 2012. – № 1 (22). – 68 с.

Ненько Ю. Творча самореалізація особистості як наукова проблема [Електроний ресурс] / Юлія Ненько. – Режим доступу: www /lessons. com.ua/ tvorcha-samorealizaciya-osobistosti-yak-naukova-problema.

Юридична психологія. / за ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва. – К. КНТ.– 2008. – 152 с.

Ворожейкіна О.М. 100 цікавих ідей для проведення уроку / Ворожейкіна О.М. – Х.: Основа, 2011. – 287 с.

Гусєв В.О. Державна інноваційна політика: методологія формування та впровадження : монографія / В.О. Гусєв. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 624 с.

Закалюк А.П. Проблема запровадження визначення професійної відповідності кандидата на посаду судді методами професійного відбору / А.П. Закалюк // Академія суддів України: погляд у майбутнє. Матеріали міжнародної конференції, м. Київ, 19-20 квітня 2006 року. – С. 41-46.

Бабяк Н.В. Роль навчальної практики в процесі професійної підготовки студентів для роботи в судівській системі України / Н.В. Бабяк // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції: Сучасна наука: теорія і практика. М. Київ, 24-25 червня 2016 р. – С.3-7.

Марочкін І.Є. Організація судових та правоохоронних органів: Підруч. для студ. юрид. Спе¬ціальностей вищих навч. закладів / За ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільової. – X.: ТОВ “Одіссей”, 2007. – 528 с.

Смокович М. Надання методичної допомоги судам нижчого рівня як основна складова діяльності Вищого адміністративного суду України / М. Смокович// Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2011. – № 1. – С. 103-108.

Кузнецова Н. До питания про підвищення професійної підготовки суддівських кадрів / Н. Кузнецова // Право України. – 2010. – № 5. – С. 24-31.

Вісник Державної судової адміністрації України – 2013. – № 1 (26).-– 95 с.

Винокурова І. Проблеми кадрового забезпечення адміністративних судів / І. Винокурова // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2009. – № 4. – С. 78–83.

Панасюк В.В. Нові підходи у доборі суддів та їх відповідальності / В.В. Панасюк // Бюлетень Міністерства юстиції України . – 2010 . – № 12. – С. 23-30.

Примаченко О. Адміністративні суди України. Підсумки і наслідки роботи / Примаченко О. // Дзеркало тижня – 2009 – 20 квітня.

Мирончук І.В. Основні напрями кадрового реформування адміністративних судів / І.В. Мирончук // Право і суспільство. – 2007. – № 3.– С. 93-101.

Концепція розвитку правосуддя в Україні (проект) [Електронний ресурс]. –К.: Центр політико-правових реформ, 2005. – 30 с. – Режим доступу: www.pravo.org.ua.

Кодекс професійної етики суддів. – К.: Рада суддів України, 2003. – 19 с.

Коломоєць Т.О. Внутрішнє переконання судді в адміністративному процесі: теоретико-правовий та праксеологічний аспект формування: монографія / Коломоєць Т.О., Немченко В. О.; Запоріз. нац. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2013. – 179 с.

Published
2018-12-12
How to Cite
Баб’як, Н. В. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРІШЕННЯ КАДРОВИХ ПИТАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 19, 144-151. Retrieved from https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/63