ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРІШНЬО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ

Keywords: internal-organizational principles, scientific-research expert-forensic institutions, Ministry of Internal Affairs of Ukraine.

Abstract

To the characterization of the internal organizational principles of the activity of scientific-research expert-forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

In the article, on the basis of the analysis of scientific views of scientists, the characteristics of the internal-organizational principles of activity of scientific-research expert-forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are given. The classification of internal organizational principles for the following groups is carried out: 1) management principles; 2) general organization of activity; 3) conducting internal control; 4) work with personnel; 5) informational and methodical support.

That is why the purpose of the article is to: give a description of the internal organizational principles of the activity of research and expert-forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.

Under the internal organizational principles of the research expert forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine should be understood as a set of measures that these entities use to organize and organize their activities. It should be emphasized that the list of internal organizational principles of the NECEK of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is quite large, and therefore, in our opinion, it is most appropriate to group them in the following way: 1) management principles; 2) general organization of activity; 3) conducting internal control; 4) work with personnel; 5) informational and methodical support.

The importance of ensuring the implementation of managerial decisions as an organizational basis for the activities of research-based expert-forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is difficult to overestimate. After all, ensuring the implementation of solutions allows: firstly, to assess the managerial quality of the manager; and secondly, it enables the manager to evaluate the work of each employee in the process of performing a specific task; thirdly, to take measures in case of deviation from the stated goals and tasks.

References

Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

Бутко М. П. Теорія прийняття рішень [текст] підручник. / За заг. ред. Бутка М. П. [М. П. Бутко, І. М. Бутко, В. П. Мащенко та ін.] – К. : "Центр учбової літератури", 2015. – 360 с.

Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / За ред. канд. юрид. наук Ю.Ф. Кравченка. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 702 с.

Шапка М. Ю. Менеджмент [Електронний ресурс] / М. Ю. Шапка. – Режим доступу: http://lubbook.net/book.

Щебликіна І.О. Основи менеджменту: навч, посібн. [для студ. вищ.навч. закл.] / І.О. Щебликіна, Д.В. Грибова. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015. – 480 с.

Пелеха Ю.І. Загальне діловодство: теорія та практика керування документацією із загальних питань: навчальний посібник – вид. 4-те (виправлене і доповнене) – К.: Видавництво Ліра-К – 2014.- 624 с.

Радянська В. В. Аудит : навч. посіб. / В. В. Радянська, Я.В. Петраков. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 416 с.

Кулаковська Л. П., Піча Ю. В., К90 Організація і методика аудиту: Навч. посіб. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – 560 с.

Лук’янов В.О. Організація готельно-ресторанного обслуговування. Навчальний посібник/ Лук'янов В.О., Мунін Г.Б. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 346 с.

Могілевський Л. В. Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин працівників органів внутрішніх справ України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. / Могілевський Леонід Володимирович. – Х., 2007. – 189 с.

Трудове право України: підручник / За ред. Н.Б.Болотіної, Г.І.Чанишевої. К.: Товариство “Знання”, КОО, 2000. – 564 с.

Published
2018-12-12
How to Cite
Заяць, Р. Я. (2018). ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРІШНЬО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 19, 184-187. Retrieved from https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/70