ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

Keywords: alternative dispute resolution, mediation, access to justice, information and communication technologies, judicial reform.

Abstract

In the context of the dialectical relationship between quality, efficiency and accessibility of justice, there is a need for the development of mechanisms for the availability of alternative dispute resolution on the basis of an information and communication approach. The article presents the results of research on information and communication principles for ensuring the availability of alternative dispute resolution. International standards of mediation and domestic legal initiatives are considered. The relationship between mediation and the availability of justice is established. The prospects for improving the availability of mediation on the basis of information and communication approach are considered.

It has been established that the prospect of further development of the IACS in the context of judicial reform and European integration policy in the field of justice and human rights is to provide access to alternative methods of dispute resolution. It is proved that although the Institute for Alternative Dispute Resolution in Ukraine is currently in the process of becoming, now, when developing the strategy of information and communication support for the accessibility of justice, it is appropriate to take into account the following organizational and legal principles: conducting preparatory work on expanding the use of alternative dispute resolution methods; the integration of elements of mediation promotion in the mechanisms of information and communication ensuring access to justice; integration of mediation into the e-justice system; improvement of the ethical bases of communication between the judiciary and the parties to resolve the dispute by means of alternative methods; introduction of effective mechanisms of judicial control by the public.

References

Красіловська З. Альтернативні способи вирішення спорів у сфері державного управління: поняття та сутність. Державне управління та місцеве самоврядування. 2015. Вип. 1. С. 158–167.

Вознюк Н. Альтернативні способи вирішення господарсько-правових спорів. Юридична Україна. 2013. № 10. С. 80–83.

Висновок № 6 (2004) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету міністрів Ради Європи про справедливий суд у розумні строки та роль судді в судових процесах з урахуванням альтернативних засобів вирішення спорів від 24.11.2004. URL: https://goo.gl/JQxWxY (дата звернення 25.02.2017 р.)

Основоположне рішення Ради Європейського Союзу від 15 березня 2001 року про місце жертв злочинів у кримінальному судочинстві (2001/220/JHA). URL: https://issuu.com/uccg/docs/16_fr_decision_ukr (дата звернення 03.05.2018 р.).

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ (дата звернення 14.05.2018 р.)

Ясинок М. М. Мирова угода у цивільному судочинстві: історико-правовий аспект та перспективи розвитку. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 5. С. 46–52.

Кармаза О. Інститут медіації: основні концепції розвитку. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 2. С. 24–28.

Cергєєва С. Врегулювання спору за участю судді у господарському процесі. Юридична газета. 2018. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/gospodarske-pravo/vregulyuvannya-sporu-za-uchastyu-suddi-u-gospodarskomu-procesi.html (дата звернення 21.04.2018 р.)

Карташов Н. Україна не готова до медіації. Ліга-блоги. URL: http://blog.liga.net/user/nkartashov/article/27371 (дата звернення 14.05.2018 р.).

Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки: схвал. Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/276/2015

Про медіацію: Проект Закону України від 17.12.2015. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=57463&pf35401=369535 (дата звернення 03.05.2018 р.).

Висновок Головного науково-експертного управління щодо Проекту Закону України «Про медіацію» http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=57463&pf381817

Постанова Бахмацького районного суду Чернігівської області у справі № 728/313/18 від 7 березня 2018 року. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72634424 (дата звернення 03.05.2018 р.).

Голубєва Н.Ю. Електронне правосуддя: Україна і світовий досвід впровадження. URL: http://loyer.com.ua/uk/elektronne-pravosuddya-ukrayina-i-svitovij-dosvid-vprovadzhennya/ (дата звернення 06.06.2018 р.)

Звіт про оцінювання потенційних ініціатив щодо вирішення спорів в режимі онлайн в Україні / Програма реформування сектору юстиції «Нове правосуддя». URL: https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/NJ_ODR_Ukraine_Assessment_Salter_FINAL_UKR.pdf (дата звернення 14.05.2018 р.).

Published
2018-12-12
How to Cite
Левицька, С. Ю. (2018). ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 19, 191-195. Retrieved from https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/72