ПРАВОВА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Keywords: control, quality of higher education, control in the system of higher education; higher educational institutions, the Law of Ukraine «On Education».

Abstract

Today, in front of all participants in the educational process, there is a problem of improving the quality of education, its adaptation to life realities: economic, social, cultural, demographic, etc. The Ukrainian higher school, identifying the main ways of its reforms, entered into the period of practical assessment of its own mentality, formed traditions in the field of forms and methods of teaching, control of the quality of knowledge, verification of their adequacy to the goals, tasks, level of development of the universal, material and technological culture of society. The current legislation in the field of education requires significant changes in the control over the quality of education, in particular higher education, and will promote the further development of both independent Ukraine and its people, in particular at the scientific, economic and spiritual levels. The article deals with the actual issue of control in the system of higher education. Thoroughly, on the basis of analysis of a significant source base, the concept of control in the system of higher education is analyzed. According to the author, the Law of Ukraine «On Education» incorporates changes in Ukrainian legislation in the direction of European integration processes, as well as the positive experience of exercising control in the system of higher education abroad. The article analyzes the principles and stages of control over the quality of higher education in Ukraine. The author states that the adoption of the new Law of Ukraine «On Education» will promote the expansion of control functions in the field of higher education.

References

Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. З. Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; За ред. З. Н. Курлянд. 3-тє вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2007. 495 с.

Философская энциклопедия. Т. 2. Под ред. Константинова. М. : Сов. энциклопедия, 1967. С. 124.

Даль В. Словарь живого великорусского языка. М., 1995. Т. 2. С. 153.

Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1973. С. 286.

Юридична енциклопедія: у 6 т. Голова редкол. Ю.С. Шемчушенко. К.: Вид-во «Укр. енциклопедія» ім. М.П. Бажана. 2001. Т. 3. 789 с.

Юридический энциклопедический словарь. Гл. ред. А. Сухарев; редкол. М.М. Богуславский, М.И. Ко-зырь, Г.И. Миньковский [и др.]. М.: Сов. энциклопедия, 1984. 415 с.

Цвєтков В.В. Ефективність державного управління. Державно-правова реформа в Україні. К. : Ін-т законодавства Верхов. Ради, 1997. С. 258–260.

Леліков Г., Оболенський О. Державна служба: конституційні засади, задачі та принципи. Парламентар. 1998. № 3. С. 10–12.

Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630. Урядовий кур’єр від 03.12.2014. № 225.

Головій Л. В. Державний контроль за наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право. 2013. Вип. 182(2). С. 178–185. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_prav_2013_182(2)__29

Кушнір С.М. Принципи державного контролю за діяльністю освітніх закладів України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 221–229. URL: : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2013_2_32

Кушнір С.М. Етапи державного контролю за діяльністю освітніх закладів України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 3. С. 169–178.

Корінна О. Значущість контролю знань для підвищення якості освіти. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] Серія: Педагогічні науки. Випуск 134. С. 109–112. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2014_134_30.

Литвин І. І. Правові засади діяльності контролюючих суб’єктів у сфері надання освітніх послуг. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. Випуск. 3(9). С. 191–195.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VII Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38–39. Ст. 380.

Published
2018-12-12
How to Cite
Парпан, У. (2018). ПРАВОВА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 19, 227-231. Retrieved from https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/79